top of page

หลักสูตร - ภาษาอังกฤษ แนวใหม่ 

สำหรับ วัยเรียน 

สำหรับ  วัยทำงาน

 

หลักสูตร-Style OMG

 

 • รื้อฟื้นและฟื้นฟู ภาษาอังกฤษ ใหม่อีกครั้งในรูปแบบที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย

 • ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่  ทั้งระบบตั้งแต่ต้น เรียนรู้ที่มาที่ไปของภาษาอังกฤษ

 • เจาะลึกประเภทของ Verb

 • ฝึกการแต่งประโยค และ วิเคราะห์ ประโยคภาษาอังกฤษ ทั้ง ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม

 • เพื่อใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง

 

 

English Structure Course

 

 • เพียง 1 เดือนเท่านั้น.......คุณจะรู้สึกภูมิใจ  ในตัวเอง ที่สามารถพูด- เขียน- อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง

 • ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือพนักงานบริษัท ฯลฯ

 • ถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ   เพื่อการทำงาน  หรือ  การเรียน  ''แต่มีเวลาจำกัด'' หลักสูตรนี้  เหมาะสำหรับคุณที่สุด!!!

 •  เพราะเราจัดระบบการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนที่ครบถ้วน จนคุณสามารถประยุกต์ใช้กับการพูด-เขียนภาษาอังกฤษ ได้ในระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น

 

 

Tense & Grammar Course

 

 • เรียนรู้หลัก การใช้ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน อย่างรู้ลึก และ รู้จริง !!

 • เปรียบเทียบการใช้ 12 Tenses โดยใช้จินตภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณ พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน   ได้อย่างมั่นใจ และถูกต้อง

 • ตามหลักการสร้างมโนภาพ เพื่อเล่าเรื่องราวในภาพต่างๆ ตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา

 • ทั้งนี้ ยังมีการเน้นย้ำ Tense ที่ใช้บ่อยในงานธุรกิจทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเป็น letter, report, fax, memo, newspaper, article etc.

 •  

 

Business Course    

                   

 • พัฒนาทักษะการอ่าน และ เรียนรู้  หลักการแปลความ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง

 • ฝึกการอ่านเอกสาร- ทางธุรกิจ ประเภทต่าง ๆ เช่น letter, memo, fax, e-mail, cover letter, resume, abstract, recommendation 

 • อีกทั้งเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจ โดยศึกษาลักษณะของภาษา ศัพท์-สำนวนรวมถึงลีลาการเขียนตามแบบฉบับ เจ้าของภาษา

 •  

 

Effective Writing 1-2 Course

 

 • เทคนิคการเขียน ภาษาอังกฤษ ระดับมืออาชีพ

 • ถ้าคุณยังไม่สามารถเขียน Fax, Memo, E-mail, Report, Letter... เป็น ภาษาอังกฤษ ได้

 • ถ้างานเขียนของคุณ อ่านแล้ว เข้าใจได้เฉพาะ "คุณคนเดียว"

 

พบกับหลักสูตรที่รวบรวมเทคนิคและสูตรสำเร็จในการเขียนที่ครบถ้วนทั้งทฤษฎีแ ละปฎิบัติ ที่จะเปลี่ยนวิธีหารเขียนของคุณให้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง                                                                                          

 

 

Beginner (Level 1-2)

 

 • การสนทนาเบื้องต้น ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อพัฒนา ทักษะด้าน การพูดฝึก สนทนาภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง

 • ด้วย Dialouge Pattern ที่สามารถเรียนรู้ และ เข้าใจได้ง่ายๆ

 • เรียนรู้วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของเจ้าของภาษา

เช่น แนะนำตัวเองและแนะนำคนอื่น กล่าวทักทายและบอกลา รวมถึงพูดคุยเกี่ยวสิ่งของที่ชื่นชอบ

 • ถามและตอบคำถาม เกี่ยวกับ สิ่งที่ทำเป็นกิจวัตรวิธียอมรับและปฏิเสธความช่วยเหลือ

 

ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง พูดคุยเกี่ยวกับงาน วิธีการพูดคุยทางโทรศัพท์

 

 

Elementary  (Level 3-4)

 

 • สนทนา ทั้งด้านวัฒนธรรม และการดำรงชีวิต ดุจเจ้าของภาษา

 • พูดคุยเกี่ยวกับความสนใจ พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น

 • บรรยายบุคลิกลักษณะ และ รูปร่างหน้าตาของตนเองได้ สภาพอากาศ และ ฤดูกาล สถานที่

 • เรียนรู้วิธีการขอร้อง บอกอาการเจ็บป่วย และกล่าวคำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยได้

 • ถามและพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ เล่าแผนการที่จะทำในอนาคต

 • ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยมได้ อธิบายและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ต่อรองราคา 

 

 

 

Pre-Intermediate (Level 5-6)

 

 • หลักสูตรที่เน้นด้านการสนทนาภาษาอังกฤษจากข่าวสาร การเมือง กีฬา บันเทิง

 • หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษจากข่าวนี้ ได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้สนใจที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับกลางถึง ระดับสูง ที่มีควา

 • มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น และการใช้สำนวนที่ถูกต้อง

 • ในการเริ่มต้นและลงท้ายบทสนทนาตามเหตุการณ์ต่างๆ เปรียบเทียบลักษณะพิเศษของแต่ละสถานที่ได้

 • พูดเกี่ยวกับแผนการหรือหมายกำหนดการที่วางไว้, สามารถใช้สำนวนที่เหมาะสมเมื่อต้องการเสนอตัวเพื่อช่วยเหลือ ใช้ศัพท์ หรือ สำนวนที่เหมาะสมเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เช่น แสดงการขอโทษ ปลอบโยน ให้กำลังใจ ดีใจหรือเสียใจต่อการกระทำบางอย่าง แนะนำที่พักที่น่าสนใจ แผนการท่องเที่ยว และรวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง  

 

 

Intermediate (Level 7-8)

 

 • เรียนรู้การ สนทนาภาษาอังกฤษ ในเชิงธุกิจ "อย่างรู้เรื่อง รู้ลึก และรู้จริง"

 • ถ้าคุณ พูดภาษาอังกฤษ ได้บ้างแล้ว แต่ยัง... ขาดรูปแบบของการพูดที่เป็นทางการ, ขาดความคล่องแคล่วในการพูด, ขาดการเน้นน้ำหนักความสำคัญ, ขาดสำนวนภาษาที่สวยงาม

 

      สิ่งที่คุณขาดไป คือ "สิ่งจะเป็น" ใน การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจ "เพื่อความเจริญก้าวหน้าของคุณ" รวมถึงสามารถเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ ข่าว ที่เกิดขึ้นได้ตามลำดับเหตุการณ์, ใช้คำศัพท์หรือสำนวนที่ถูกต้อง  

 

         เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • บรรยายลักษณะของอาหารประจำชาติต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนของการปรุงอาหาร, สามารถใช้สำนวนที่ถูกต้องเพื่อการแนะนำ ตอบรับ หรือ ปฏิเสธ เมื่ออาศัยอยู่ในประเทศนั้น และ เลือกนำเสนอ  ในสิ่งที่ผู้เรียนทำขึ้นมาใหม่

 • วิเคราะห์และพูดถึงความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ของเหตุและผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

bottom of page